Våra Policys

Vi på Winespeed-SPEX AB arbetar aktivt med vår verksamhet för att möta våra kunders förväntningar och krav samt att följa myndigheters och övriga intressenters krav.

Kvalitet och miljö är viktiga områden för oss och därför arbetar vi enligt ISO 9001 och ISO 14001 systemen.

miljopolicy

Miljöpolicy

Winespeed-SPEX AB ska genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete, bidra till en hållbar utveckling och en minskad miljöpåverkan genom att effektivisera samtliga våra transporter.

För att uppnå det skall vi bedriva ett aktivt arbete med följande punkter:

 • Genom GPS-utrustning i samtliga enheter planera transporterna med minsta möjliga miljöbelastning
 • Alltid tanka det miljövänligaste alternativet
 • Utbilda samtliga chaufförer i Eco-Driving
 • Samverka med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter för attminska miljöpåverkan
 • Sprida miljömedvetenhet på samtliga områden inom företaget
 • Efterleva gällande miljökrav i tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter
 • Kontinuerligt bevaka den tekniska utvecklingen för mer miljövänliga alternativ
kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Winespeed-SPEX AB skall alltid sträva efter att uppfylla våra kunders kvalitetskrav och ständigt utveckla vår verksamhet och våra processer.

För oss innebär det följande:

 •  Nöjda kunder

Vi ska sätta kunden i fokus, vara proaktiva, lyhörda och flexibla inför kundens önskemål

 • Våra tjänster

Vi ska utveckla och förbättra våra tjänster i takt med att kundens behov förändras

 • Ständiga förbättringar

Vi ska ha en hög leveranssäkerhet och alltid förknippas med kompetens, engagemang, ansvarskänsla och hög kvalitet

 • Våra processer

Genom att ha fokus och kontroll över våra processer genererar vi nöjda kunder. Det innebär att vi ser till att personalen är informerad om och följer de krav och anvisningar som anges i lagstiftning, kvalitetsledningssystem och ingångna avtal.

arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Winespeed-SPEX ska verka för en god arbetsmiljö och vara
en trygg och säker arbetsplats.
För att vara det skall all personal vara förtrogen med denna policy och alla ska vara delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.

 • Håller oss uppdaterade gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt ser till att dessa följs
 • Jobbar med att förebygga olyckor, arbetsskador, sjukdomar, hot och våld
 • Tar tillvara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete
 • Genomför löpande arbetsmiljöenkäter i vår personal för att identifiera våra fokusområden, samt arbeta med ständiga förbättringar
 • Håller regelbundna personalmöten där arbetsmiljö är en enskild punkt – Bedriver ett aktivt hälsoarbete bland våra anställda
 • Att verksamhetens vision och mål är väl kända för all personal